"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

חוצה שבחוצה: דבר המלך פורסם במעריב וידיעות

באתערותא דלעילא – מענה מהרבי באגרות קודש – לרגל 'חיים שנה' לנשיאות, פורסם ביום שישי יו"ד שבט על ידי ארגון 'התאחדות החסידים' מכתב כללי מהרבי מלך המשיח בעיתונים מעריב וידיעות תל אביב וראשון לציון, המכתב אל בני ובנות ישראל לימים שבין יו"ד וט"ו שבט ראש השנה לאילנות בשנת ה'תשמ"ז והסברה על מעלת 'חיים שנה' וחשיבות ההכרזה יחי המלך

מתנה לרבי לי"א ניסן: מליון וחצי יהודים יחשפו לאגרת קדשו!

לכבוד יום הבהיר י"א ניסן – בעיתונים 'ישראל היום', ב'מעריב' וב'הארץ' יתפרסם מכתב כללי מהרבי, הנבואה "הנה זה משיח בא" וקבלת המלכות, בעלות 80,000 ש"ח בתפוצה של 750,000 עותקים בסך הכל. במשך שנים רבות הרבי שילם בעצמו למעלה מ-100,000 ש"ח על פירסום מכתבו הק' בעיתונות. זו ההזדמנות שלך לפתוח צינורות חדשים! • לכל הפרטים ולאפשרויות תרומה.

עמודים