'מתנות לאביונים' בהידור בו ביום בדרך של כבוד. מי שבחרת לתת להם חיבוק וסיוע יקבלו ישירות ובכבוד את המתנה, ועשית להם פורים שמח באמת!

"שכל מציאותו . . חדורה בהחיות דמשיח . . וכל זה - לאו דוקא בענינים נעלים . .
אלא גם (ובעיקר) בענינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי"

(ש"פ תולדות נ"ב)

אודות קרן חסדי שלמה ומשה

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל לאורך השנה במטרה אחת: לסייע בדרך של כבוד למשפחות אנ"ש חסידי ליובאוויטש הזקוקות לסיוע, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה' ע"ש יו"ר אגו"ח הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה רב ק. חב"ד ת"א וחבר הנהלות אגו"ח ותו"ת.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד