י"א-י"ג אלול

הוראת הרבי מלך המשיח בקשר עם י"א-י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ: לימוד חסידות, ובפרט מאמרי חתונה. להורדת המאמרים >>>

וי"ל ההוראה מהאמור לעיל בנוגע לפועל :

בעמדנו בשבעת ימי המשתה של ימי החתונה (י"א וי"ג אלול), ובהמשך ליום התייסדות ישיבת תומכי תמימים,

. . הרי נכון ומתאים ביותר שכאו"א יוסיף בעבודתו בשלושת העמודים תורה עבודה וגמילות חסדים.

ובפרטיות: להוסיף בלימוד התורה בכלל, ובפרט בתורת החסידות, שיש לה שייכות [נוסף על השייכות של חודש אלול בכלל ללימוד פנימיות התורה – כיון שאז הוא הגילוי של "באור פני מלך חיים", בקשו פני את פניך הוי' אבקש (בחי' יחידה), שהכלי לקבל זאת הוא במיוחד ע"י לימוד פנימיות התורה (סתים דאורייתא), שעי"ז לוקחים ותופסים בסתים דקוב"ה, ובפרט ע"י תורת החסידות – בחי' יחידה],

הוספה בלימוד החסידות של רבותינו נשיאינו בכלל, ובפרט – בתורת החסידות של הבעש"ט ואדה"ז, ושל אדמו"ר נ"ע, כולל – ללמוד את שיחתו הנ"ל ד"ה כל היוצא למלחמת בית דוד, ובמיוחד – בדרושי החסידות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו,

כולל ובמיוחד – בקשר לחתונה – ללמוד דרושי חתונה של רבותינו נשיאינו המבארים ענין החתונה, ובפרט דרושי החתונה שנאמרו בקשר לחתונת כ"ק מו"ח אדמו"ר, החל מההמשך הידוע שמח תשמח הגדול.

(משיחת ש"פ תבוא תשמ"ט, סעיף י – מוגה).

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!