ויחן שם ישראל

בקשתו הנפשית של הרבי: באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית: ביום השבת הבא עלינו לטובה, שבת־קודש פרשת במדבר מברכים החודש וערב ראש־חודש סיוון, בעלות המנחה (שאז מתחיל כבר עניין האחדות דראש־חודש סיוון (כנ"ל ס"ה)) – יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים ונשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים, עד לסעודה כפשוטה ("גדולה לגימה שמקרבת") – אנשים לחוד ונשים לחוד (כמובן וגם פשוט), שבה ידברו דברי־תורה בכלל, ובמיוחד – בענייני אהבת ישראל ואחדות ישראל, – החל מהמפורש בתורה שבכתב: "ואהבת לרעך כמוך", וכן בתורה שבעל־פה: "רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה", ויתירה מזה: "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא", וכן פרטי הדברים בספר "משנה תורה" להרמב"ם, ספר "הלכות הלכות", הלכה למעשה, עד לביאור רבינו הזקן בספר התניא בגודל מעלת והפלאת העניין דאהבת ישראל, ועל־דרך זה בספריהם של כמה וכמה מגדולי ישראל שנתקבלו בכל תפוצות ישראל –

כולל – ההדגשה שבדבר, שההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל מבטלת את סיבת הגלות, ובדרך ממילא מתבטל גם (המסובב) הגלות.

לקובץ "ויחן שם ישראל" בקשר עם ההוראה>> לקריאה ולהורדה

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!