פתגמים קצרים לחודש כסלו

כדאי שכאשר מוסיפים בלימוד פנימיות התורה בכל יום ויום מחודש כסלו – ילמדו גם פתגם (״א וואָרט״) מתורתם של שלשת אבות החסידות: הבעש״ט, המגיד, ואדמו״ר הזקן, ומי שיש ביכלתו – יוסיף וילמד גם מתורתם של כל הנשיאים.
(ליל ר"ח כסלו תשמ"ט – בלתי מוגה)